Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

Dde, bære og anvende luft- og fjedervåben med en    https://www.militariaweb.dk/ kaliber større give up four,five mm.

Stk. Five. Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde luft- og fjedervåben med en kaliber større stop 4,5 mm.

Stk. 6. Luft- og fjedervåben er undtaget fra våbenlovens § three a, stk. 1-4.

Generelle bestemmelser

§ 3. For tilladelse, samtykke, godkendelse og dispensation, der offers af politiet efter denne bekendtgørelse, gælder nedenstående bestemmelser.

Stk. 2. Våbentilladelse, samtykke, godkendelse og dispensation til ansøgere med bopæl eller hjemsted i Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds meddeles af politiet i Midt- og Vestjyllands Politi. Våbentilladelse, samtykke, godkendelse og dispensation til ansøgere med bopæl eller hjemsted i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds meddeles af politiet i Københavns Vestegns Politi.

Stk. Three. En skytte- eller jagtforening har hjemsted i den politikreds, hvor foreningen opbevarer våben eller i øvrigt må antages at have størst tilknytning.

Stk. Four. Våbentilladelse, samtykke, godkendelse og dispensation til ansøgere, der ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark, meddeles af politiet i Midt- og Vestjyllands Politi, hvis ansøgeren har sit faste opholdssted i Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds, eller, hvis ansøgeren ikke har speedy opholdssted i Danmark, hvis våbnet opbevares i en af disse politikredse. Våbentilladelse, samtykke, godkendelse og dispensation til ansøgere, der ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark, meddeles af politiet i Københavns Vestegns Politi, hvis ansøgeren har sit faste opholdssted i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds, eller, hvis ansøgeren ikke har speedy opholdssted i Danmark, hvis våbnet opbevares i en af disse politikredse.

Stk. 5. Underretninger og indberetninger til politiet efter denne bekendtgørelse sendes til den politidirektør, der følger af stk. 2 og 4.

§ 4. Anmeldelser og ansøgninger til politiet efter denne bekendtgørelses § five, stk. 1, § 12, stk. 1, § 18, stk. 1, § 30, stk. 1 og 3, § 31, stk. 2, § 42, stk. 1, § forty three, stk. 1 og § fifty two, stk. 1, indgivelse af lister, herunder til- og afgangslister, over skydevåben på samlertilladelse og ansøgning til politiet om fornyelse eller erstatning af en af politiet udstedt tilladelse i medfør af denne bekendtgørelse skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som politiet anviser (digital selvbetjening). Anmeldelser og ansøgninger, der ikke indgives ved virtual selvbetjening efter 1. Pkt., afvises af politiet, jf. Canine stk. Three og 4.

Stk. 2. En digital anmeldelse eller ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for politiet.

Stk. 3. Hvis politiet finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at anmelderen eller ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende virtual selvbetjening, skal politiet tilbyde, at anmeldelsen eller ansøgningen kan indgives på anden måde give up ved virtual selvbetjening efter stk. 1. Politiet bestemmer, hvordan en anmeldelse eller ansøgning omfattet af 1. Pkt. Skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 4. Politiet kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en anmeldelse eller ansøgning, der ikke er indgivet ved virtual selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for politiet ved at modtage anmeldelsen eller ansøgningen på anden måde give up digitalt.

Skydevåben

§ 5. Politiet meddeler tilladelse efter våbenlovens § 1 og § 2, jf. Dog stk. 2-five, hvis tilladelsen vedrører:

1) håndskydevåben og ammunition hertil,

2) de dele til håndskydevåben og til ammunition, som er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 2 og 3,

three) armbrøster,

four) signalvåben, kombinerede gasoline- og signalvåben samt bagladede salutkanoner, når salutkanonens kammerdybde ikke overstiger 50 mm,

5) lyddæmpere, hvis de er konstrueret til montering på skydevåben,

6) optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, hvis de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster,

7) slangebøsser eller

eight) genopladning af ammunition og fremstilling af projektiler.

Stk. 2. Politiets Efterretningstjeneste meddeler tilladelse efter våbenlovens § 1, § 2 og § 6, stk. 1, til ansatte ved herværende udenlandske ambassader og tilrejsende udenlandske livvagter, jf. Dog stk. 3 og 5, hvis tilladelsen er til brug for ansættelsesforholdet og vedrører:

1) håndskydevåben og ammunition hertil,

2) de dele til håndskydevåben og til ammunition, som er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 2 og three, eller

3) de genstande, som er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 5.

Stk. Three. Politiet, herunder Politiets Efterretningstjeneste, kan ikke efter stk. 1 og 2 supply tilladelse til at indføre, erhverve, besidde, bære eller anvende

1) maskinpistoler, fuldautomatiske rifler og maskingeværer samt dele og ammunition hertil omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1-3,

2) pistol- og revolverammunition med ekspanderende projektiler samt disse projektiler, der ikke anvendes til aktiviteter, som DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt, eller

three) panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition samt projektiler til disse ammunitionstyper.

Stk. Four. Politiets Efterretningstjeneste meddeler tilladelse efter våbenlovens § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, og § 6, stk. 1, til polititjenestemænd tilknyttet udenlandske indsatsstyrker, jf. Canine stk. 5, hvis tilladelsen er til brug for ansættelsesforholdet.

Stk. 5. Tilladelse til fremstilling af de våben mv., der er nævnt i stk. 1, nr. 1-7, meddeles af justitsministeren.

§ 6. Jagttegn kan kun udstedes med samtykke fra politiet. Anmodning om udstedelse af jagttegn skal rettes til Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

§ 7. Politiet kan godkende, at skytte- og jagtforeninger, der har flugtskydning på programmet, kan deliver våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

Stk. 2. Skytte- og jagtforeninger kan kun godkendes til at supply våbenpåtegning efter stk. 1, hvis:

1) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder betingelserne i § forty eight,

2) foreningens vedtægter indeholder en bestemmelse om, at foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning, og

3) det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at supply godkendelsen.

Stk. 3. En skytte- og jagtforening, der er godkendt efter stk. 1, skal holde politiet underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.

§ 8. En våbenpåtegning efter § 7 kan kun offers efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2. Ansøgning om samtykke til våbenpåtegning indgives på en særlig blanket. Ansøgningen sendes til politiet.

Stk. 3. Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som DGI, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben. Dette skal fremgå af våbenpåtegningen.

Stk. 4. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse efter § 7, stk. 1, bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

§ nine. Politiet kan godkende, at skytteforeninger underneath DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammet for den af de 3 hovedorganisationer, som skytteforeningen hører underneath. Skydevåbnet skal overholde den pågældende enterprises tekniske specifikationer for det pågældende våben.

Stk. 2. § 7, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved politiets godkendelse efter stk. 1.

Stk. 3. § 7, stk. Three, finder tilsvarende anvendelse.

§ 10. En våbenpåtegning efter § nine kan kun offers efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2. Ansøgning om samtykke til våbenpåtegning indgives på en særlig blanket. Ansøgningen sendes til politiet forsynet med en påtegning fra skytteforeningens hovedorganisation om, at det våben, ansøgningen vedrører, er omfattet af organisationens skydeprogrammer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *